CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY

Ponuka našich služieb:

  • Poradenstvo pre oblasť legislatívy chemických látok a chemických
    prípravkov zákon č.163/2001 Z.z, chemických látkach a chemických
    prípravkov
  • Predbežná klasifikácia chemických prípravkov a látok na základe dostupných
    údajov

Chemická látka je chemický prvok alebo zlúčenina chemických prvkov v prírodnom stave alebo získané akýmkoľvek výrobným postupom, vrátane akýchkoľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a nečistôt vzniknutých počas výrobného procesu, s výnimkou rozpúšťadiel, ktoré môžu byť oddelené bez ovplyvnenia stability chemickej látky alebo zmeny jej zloženia.


Chemickým prípravkom sa rozumie zmes alebo roztok skladajúci sa z dvoch alebo viacerých chemických látok.


Existujúca chemická látka - chemická látka uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok (European inventory of existing commercial chemical substances, EINECS.

Novou chemickou látkou sa rozumie chemická látka, ktorá nie je uvedená v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.


Obmedzenou chemickou látkou alebo obmedzeným chemickým prípravkom sa rozumie chemická látka alebo chemický prípravok, ktoré sú zaradené do kategórie vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov.


IUPAC názov je názov chemickej látky podľa systému Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu.


EINECS číslo je číslo pridelené chemickej látke, ktorá sa nachádza v Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.


CAS číslo je medzinárodne určené číslo pridelené pre danú chemickú látku na účel jej presnej identifikácie


R-vety sú vety označujúce špecifické riziko


S-vety sú vety označujúce štandardné pokyny pre bezpečné používanie


Nebezpečná chemická látka - nebezpečnými chemickými látkami pre život a zdravie ľudí a životné prostredie sú:

a). výbušné látky,
b). oxidujúce látky,
c). mimoriadne horľavé látky,
d). veľmi horľavé látky,
e). horľavé látky,
f). veľmi jedovaté látky,
g). jedovaté látky,
h). škodlivé látky,
i). žieravé látky,
j). dráždivé látky,
k). senzibilizujúce látky,
l). karcinogénne látky,
m). mutagénne látky,
n). látky poškodzujúce reprodukciu,
o). látky nebezpečné pre životné prostredie.


Nebezpečnými chemickými látkami pre ľudí
sú látky písm. f) až n), ktoré môžu spôsobiť smrť, krátkodobé, dlhotrvajúce alebo opakujúce sa poškodenie zdravia, ak sú vdychované, požité alebo absorbované pokožkou.