HAVARIJNÝ PLÁN

Ponuka služieb:

  • Spracovanie havarijného plánu na základe poskytnutých informácií o nebezpečných látkach

Havarijný plán má byť zostavený a uložený tak, aby zabezpečoval:

  • včasnú a primeranú reakciu na bezprostrednú hrozbu závažnej priemyselnej havárie alebo na vzniknutú závažnú priemyselnú haváriu a na jej zdolanie
  • vykonanie potrebných opatrení na ochranu života a zdravia ľudí, životného prostredia a majetku pred následkami závažnej priemyselnej havárie a na obmedzenie týchto následkov, vrátane primeraných opatrení na umožnenie obnovy životného prostredia poškodeného závažnou priemyselnou haváriou.
    Havarijný plán má byť prehľadný, stručný a zrozumiteľný

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd, spôsobené v stokovej sieti

Nebezpečnou látkou sú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, ktoré nie sú súčasťou odpadových vôd.

Znečistením vôd je priame alebo nepriame vypúšťanie alebo únik látok alebo tepla do vody,ovzdušia alebo pôdy spôsobené ľudskou činnosťou a prírodnými vplyvmi, ktoré môžu poškodiť zdravie ľudí, kvalitu vodných ekosystémov alebo od nich priamo závislých krajinných ekosystémov.