KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Ponuka služieb:
Vypracovanie kariet bezpečnostných údajov podľa platnej legislatívy na základe poskytnutých vstupných infomáciií o chemickej látke

Karta bezpečnostných údajov je súhrn údajov o podnikateľovi, nebezpečnej chemickej látke alebo nebezpečnom chemickom prípravku a údajov potrebných na ochranu života, zdravia ľudí a životného prostredia. Kartu bezpečnostných údajov je podnikateľ povinný vyhotoviť pre každú nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok, ktorý uvádza na trh. Podnikateľ je povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov každému príjemcovi nebezpečnej chemickej látky a nebezpečného prípravku najneskôr s prvou dodávkou, aby príjemca mohol prijať účinné opatrenia.

Karta bezpečnostných údajov musí obsahovať:
 • IDENTIFIKÁCIA LÁTKY (PRÍPRAVKU) A SPOLOČNOSTI (PODNIKU)
 • ZLOŽENIE ALEBO INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH
 • IDENTIFIKÁCIA RIZÍK
 • OPATRENIA PRVEJ POMOCI
 • PROTIPOŽIARNE OPATRENIA
 • OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
 • ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE
 • KONTROLY EXPOZÍCIE A OSOBNÁ OCHRANA
 • FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
 • STABILITA A REAKTIVITA
 • TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
 • EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE
 • INFORMÁCIE O ZNEŠKODŇOVANÍ
 • INFORMÁCIE O PREPRAVE A DOPRAVE
 • REGULAČNÉ INFORMÁCIE
 • ĎALŠIE INFORMÁCIE