OCHRANA OVZDUŠIA

Ponuka služieb:

  • Vypracovanie oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na základe poskytnutých informácií
  • Vypracovanie tlačív NEIS
  • Výpočty poplatkov za znečistenie ovzdušia k oznámeniu o poplatkoch za znečistenie ovzdušia

Prevádzkovateľa zdrojov znečisťovania ovzdušia sú povinný každoročne do 15 .2. predložiť tlačivá NEIS spolu s oznámením o polatkoch.
Prevádzkovatelia, ktorí používajú organické rozpúšťadlá sú povinní predložiť na predpísanom tlačive ročnú bilanciu rozpúšťadiel a oznamovací list používateľa org. rozpúšťadiel.


Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje stav životného prostredia, ľudské zdravie, ako aj jednotlivé ekosystémy. Právna úprava ochrany ovzdušia platná do 31. augusta 2002 bola založená predovšetkým na emisnom princípe, tzn. upravovala správanie prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia obmedzovaním vnášania znečisťujúcich látok do ovzdušia.


Vzor súhrného tlačiva NEIS (Tlačivá NEIS 8 druhov,podľa typu zdroja )