PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Ponuka služieb:
- vypracovanie prevádzkového poriadku na základe výsledkov zhodnotenia rizík

Prevádzkový poriadok má za cieľ stanoviť primeraný štandard ochranných a preventívnych opatrení pre technologické postupy, ktoré zohľadňujú reálne prevádzkové možnosti, ale zároveň zabezpečia dostatočnú ochranu zdravia pri práci.

Po zhodnotení rizik, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zamestnancov je povinný zamestnavateľ vypracovať prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok má obsahovať:

  • pracovné postupy pre jednotlivé pracovné činnosti s nebezpečnými faktormi a spôsob zneškodňovania nebezpečných faktorov vrátane obalov po použití
  • preventívne a ochranné opatrenia pre jednotlivé činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi vrátane prostriedkov a zariadení určených na ich zneškodnenie
  • pokyny na prvú pomoc
  • spôsob skladovania nebezpečných chemických faktorov, a to s ohľadom na možnosti vzniku iných nebezpečných faktorov alebo inej mimoriadnej situlácie
  • spôsob informovania a oboznamovania zamestnancov o nebezpečných chemických faktoroch vyskytujúcich sa na pracovisku, rizikách vyplývajúcich z týchto faktorov pre zamestnancov a o preventivných a ochranných opatreniach.