PREVADZKOVÝ PORIADOK

Vypracovanie tlačív NEIS
HAVARIJNÝ PLAN Dokumentácia poplatkov za znečistenie ovzdušia k oznámeniu o poplatkoch za znečistenie ovzdušia
Program odpadového hospodárstva Dokumentácia k VÝROBE A DOVOZU KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
Zabezpečenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom ( N ) Ohlásenie o použitých látkach vo výrobkoch potrebných na účely lekárskeho ošetrenia
Kompletná dokumetácia NAKLADANIA S ODPADMI Návrhy textov ETIKIET podľa platnej legislatívy
Idetifikačný list nebezpečného odpadu Zabezpečenie grafických návrhov ETIKIET podľa požiadavky zákazníka
Zabezpečenie zneškodnenia (N) ODPADOV Dodávanie hmatových upozornení na nebezpečnenstvo pre ľudí s poruchami zraku
Oznámenie o poplatkoch za ZNEČISTENIE OVZDUŠIA Zabezpečenie označovania výrobkov EAN kódmi